Ініціатива створення науково-практичного журналу виникла у 2007 році, коли юридичний факультет Української академії банківської справи підбивав підсумки першого десятиліття свого існування. На той час на факультеті вже був сформований потужний професорсько-викладацький склад зі значним науковим потенціалом, а імена провідних вчених – Д. М Лук’янця, В. Д. Чернадчука, В. В. Сухоноса та інших, – стали широко відомими не лише в українських, але й зарубіжних наукових колах. Тому, стала очевидною потреба у створенні власного друкованого видання як платформи для поширення результатів досліджень, аналізу правотворчої та правозастосовної діяльності, обговорення актуальних проблем юриспруденції.

Ідея знайшла підтримку керівництва академії, в першу чергу, ректора, А. О. Єпіфанова. У вересні 2007 року науково-практичний журнал «Правовий вісник української академії банківської справи» був зареєстрований Міністерством юстиції України, а вже у 2008 році з’явився перший номер видання.

Редколегію журналу очолив доктор юридичних наук, професор Д. М. Лук’янець, а її відповідальним секретарем стала кандидат юридичних наук, доцент В. М. Завгородня. До складу редколегії журналу увійшла також низка відомих вчених-юристів, зокрема, доктор юридичних наук, професор академік НАН України Ю. С. Шемшученко, доктор юридичних наук, професор О. Ф. Андрійко, доктор юридичних наук, професор Л. М. Давиденко, доктор юридичних наук, професор С. Г. Стеценко.

У Віснику відкрилися рубрики за основними галузями юридичної науки, а згодом – і методики викладання юридичних дисциплін. Журнал швидко завоював авторитет та став популярним як серед вчених і студентів, так і серед юристів-практиків. Крім статей вітчизняних авторів у ньому почали з’являтися публікації вчених із Польщі, Чехії, Російської Федерації, Білорусі та інших країн.

26 січня 2011 року постановою президії ВАК України № 1-05/1 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Новий імпульс розвитку журналу дало проведене у 2015-2016 рр. об’єднання юридичних факультетів Української академії банківської справи та Сумського державного університету і створення на їх базі Навчально-наукового інституту права СумДУ. Журнал змінив назву на «Правові горизонти», склад редколегії поповнився багатьма відомими науковцями-правниками в тому числі й закордонними.

Виклики сучасності, стрімкі процеси інтернаціоналізації та глобалізації юридичної науки зумовили необхідність розширення сфери розповсюдження видання, використання для публікацій англійської мови як мови міжнародного наукового спілкування, а формування в Інституті власної наукової школи зумовило збільшення періодичності виходу номерів.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 11. 07. 2017 р. № 996 журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

З 1.01.2018 р. журнал «Правові горизонти» включено до науково-метричної бази Index Copernicus.